Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Omdat ik het belangrijk vind dat mijn klanten begrijpen wat ik doe staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten. Tot de algemene
voorwaarden behoort de disclaimer, het klachtenreglement en de privacy verklaring.

 

Algemene bepalingen

• Opleidingen, trainingen, workshops en opstellingsdagen worden gegeven volgens
de standaard van kwaliteit en integriteit die mij ter beschikking staat. Deelnemers
kunnen altijd vooraf, tijdens en na de opleiding, training of opstelling informatie
inwinnen of overleggen.
• Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen
risico.
• Ik ben nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van
door deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
• Voor trainingen en opstellingsdagen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14
dagen, daarna worden de algemene voorwaarden van kracht. Wanneer
deelnemers zich aanmelden binnen 14 dagen voor de trainingen of workshops van
start gaat kan er geen beroep gedaan worden op de wettelijke bedenktijd en
gelden de hieronder aangegeven algemene voorwaarden.

 

Voorwaarden Organisatieopstellingen en Bedrijfscoaching (betalen en
annuleren)

• Nadat je telefonisch of via e-mail je wensen aan mij kenbaar hebt gemaakt, zal ik
een offerte op maat uitbrengen voor de gewenste diensten. Na akkoord zal een
afspraak worden ingepland voor de uitvoering hiervan.
• Een training, organisatieopstelling of bedrijfscoaching wordt vooraf gefactureerd
en de betaling moet binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór
aanvang van de sessie zijn voldaan, via online betaling of via bankoverschrijving.
• Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum
van ontvangst als annuleringsdatum geldt.
• Tot 14 werkdagen voor de uitvoering van de diensten kun je de afspraak kosteloos
annuleren, zonder opgaaf van reden.
• Annuleer je je afspraak vanaf 14 tot 7 werkdagen van tevoren, dan breng ik 50
procent van de afgesproken prijs in rekening.
• Bij annulering 7 werkdagen van tevoren of korter, ben ik helaas genoodzaakt het
volledig afgesproken bedrag in rekening te brengen.

 

Voorwaarden Individuele systemische coaching particulieren (betaling en
annuleren)

• Een coaching-sessie wordt vooraf gefactureerd en de betaling moet binnen de
betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de sessie zijn
voldaan, via online betaling of via bankoverschrijving.
• Een afspraak voor individuele coaching verplaatsen: Mocht je onverwacht
verhinderd raken, geef het mij dan tijdig door. We kijken dan of we de afspraak
kunnen verplaatsen naar een ander moment. Dit kan tot maximaal 48 uur van
tevoren (tijdens werkdagen). Latere meldingen worden behandeld als een
annulering en de volledige kosten zijn dan verschuldigd. Het recht op een
teruggave vervalt dan.
• Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum
van ontvangst als annuleringsdatum geldt.
• Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (afspraak) kun je deze
kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Je hebt dan recht op een
volledige teruggave van de betaalde kosten. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen
of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
• Afspraken die later dan 14 dagen na het maken van de afspraak, en tot 48 uur
van tevoren (tijdens werkdagen) worden geannuleerd; hiervan wordt het bedrag
teruggestort minus administratie- en reserveringskosten à € 25,-.
• Afspraken die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden volledig
in rekening gebracht. Het recht op een teruggave vervalt dan.

 

Voorwaarden Groepsopstellingen particulieren (betaling en annuleren)

• Nadat je je hebt ingeschreven voor een bepaalde activiteit reken ik op je
deelname. Ik hou een plaats voor je gereserveerd in de activiteit waarvoor je je
hebt ingeschreven. Ook moet ik andere geïnteresseerden de toegang tot de
activiteit ontzeggen wanneer de groep vol zit. Ik breng daarom kosten in rekening
bij annulering.
• Je betaling moet binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór
aanvang van de opstellingendag, via iDEAL of via bankoverschrijving zijn voldaan.
De betaling is tevens de garantie voor je plaats in de activiteit. (Uitzonderingen op
de betaaltermijn kunnen voorkomen wanneer sprake is van een
betalingsregeling.)
• Wanneer je staat ingeschreven als deelnemer en je bent zonder berichtgeving
afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is
restitutie niet mogelijk.
• Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum
van ontvangst als annuleringsdatum geldt.
• Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze
kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14
dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
• Wanneer je tot 8 dagen voor aanvang van de workshop je deelname annuleert, en
deze deelname niet (éénmaal kosteloos) verplaatst naar een andere datum, dan
krijg je 50% van het bedrag retour.
• Wanneer je 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop je deelname
annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en ben je het gehele bedrag
verschuldigd.

 

Annulering en/of verplaatsing mijnerzijds

• Als er te weinig mensen zijn, als er overmacht is, of als er onverwachte
omstandigheden zijn, kan ik een programma annuleren. Als dat gebeurt, zal ik
proberen een geschikt alternatief aan te bieden. Ook kan ik programma’s of
individuele bijeenkomsten verzetten.
• Als ik een programma annuleer of verplaats, zal ik je daar zo snel mogelijk over
informeren. Als je niet redelijkerwijs op een voorgestelde alternatieve datum kunt
deelnemen, kun je het gedeelte van de overeenkomst waarop de annulering of
verplaatsing betrekking heeft, opzeggen.
• Voor diensten die al zijn verleend of nog moeten worden verleend vanwege een
annulering of verplaatsing, moet je een evenredig deel van de overeengekomen
prijs betalen, tenzij deze diensten geen zelfstandige waarde hebben.
• Bij annulering of verplaatsing kun je geen verdere schadevergoeding eisen dan
(gedeeltelijke) terugbetaling van de overeengekomen prijs.

 

Vertrouwelijkheid en Intellectueel eigendom

• Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die ik verneem of observeer
is voor mij vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is
als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie
blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. Ik
garandeer dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens
opstelling, training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect
en vertrouwen wordt behandeld en dat ik hierin een zwijgplicht hanteer. Niets
wordt naar buiten gebracht of besproken met derden.
• Op al het gebruikte materiaal geldt het intellectuele eigendom. De gebruikte en
uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden
vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband
worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder mijn
toestemming.

 

Betaling

• Mijn programma’s zijn vrijgesteld van BTW. Gespreid betalen is slechts mogelijk
voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. U dient binnen de
gestelde betalingstermijn de factuur voldaan te hebben.

 

Nakomen afspraken en klachten

• Ik doe wat ik beloof. En ik ben altijd eerlijk tegen je. Is er toch iets aan de hand?
Dan lossen we dit natuurlijk in alle redelijkheid samen op. Als je om wat voor
reden niet blij bent met mijn diensten, laat het mij dan weten. We komen daar
dan altijd samen uit. Officiële procedures zijn daarom niet nodig. Het formele
klachtenreglement is verzoek opvraagbaar.